روی یکی از عناصر مهم در گیاه بوده ودر سیستم آنزیمی نقش داشته و باعث تحریک بیشتر فعالیت های متابولیکی در گیاه می گردد. خاک های آهکی با PH بالا و ماده آلی کم، سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده است، در این نوع خاک ها جذب روی برای گیاهان سخت بوده، به همین دلیل کمبود روی در اکثر نقاط کشور شایع است.

مزایا:

  • کلات روی ( EDTA) با قابلیت مصرف خاکی و کود آبیاری
  • کارایی منحصر به فرد جهت رفع کمبود روی
  • سرعت جذب بالا در خاک های قلیایی، آهکی و شور

آنالیز:

روی

14%

توصیه مصرفی:

محصول

کود آبیاری

محلول پاشی

درختان میوه

20-30 گرم به ازای هر درخت

0/5-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب

گیاهان زراعی

1-2 کیلوگرم  درهکتار

0/5-1 کیلوگرم  در هکتار

سبزی و صیفی

1-2 کیلوگرم در هکتار

0/5-1 کیلوگرم در هکتار

محصولات گلخانه ای

100-200 گرم در هزار متر مربع

 

50-100 گرم در هزار متر مربع

 

زمان مصرف:

ابتدای فصل در زمان تورم جوانه ها، قبل از گلدهی، پس از برداشت میوه