عنصر روی در سیستم آنزیمی گیاه نقش داشته و باعث افزایش فعالیت های متابولیکی گیاه می شود. در ترکیب فروت ست پولن ست وجود روی به همراه سایر ترکیبات ضروری و مواد محرک گل افزایی، باعث افزایش گلدهی و تعداد میوه می گردد.

مزایا:

  • تامین همزمان ازت، روی، بر، فسفر و مولیبدن
  • فراهم نمودن شرایط جهت بیدار شدن به موقع جوانه های رویشی و زایشی
  • موثر بر تشکیل و تکامل تخمک و افزایش میزان گرده افشانی
  • افزایش گلدهی و تبدیل گل به میوه
  • افزایش مقاومت جوانه های گل نسبت به سرمای بهاره

آنالیز:

نیتروژن

روی

فسفر

بُر

مولیبدن

مس

7%

7%

5%

3%

0/02%

0/01%

توصیه مصرفی:

محصول

محلول پاشی

درختان میوه

2-3 لیتر در هزار لیتر آب

گیاهان زراعی

2 لیتر در هکتار

محصولات گلخانه ای

200 سی سی در 200 لیتر آب

زمان مصرف:

برای محصولات زراعی از ابتدای گلدهی

درختان میوه پس از برداشت( مرحله اول) قبل از تورم جوانه های گل( مرحله دوم)